Dvasinė kova (III dalis)

Pagrindinį krikščionio kaip kario paveikslą mes sutinkame laiško Efeziečiams 6 skyriuje. Apaštalas Paulius daug laiko praleido kalėjime. Jis labai gerai žinojo, kas yra karys (jį saugojo romėnų kariai). Kai jis rašė jaunuoliui, vardu Timotiejus, Paulius lygino krikščionį su kariu ir norėjo, kad Timotiejus suprastų, jog krikščionio gyvenimas yra kova. Dvasinė kova. „Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visa nugalėję, išsilaikyti. “ (Ef 6,12-13). Patys mes nepajėgūs įveikti šėtono. Todėl raginimas kovoti prasideda eilutėmis „Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir Jo galybės jėga.“ (Ef 6,10) Tik Dievas gali suteikti mums pergalę. Šioje kovoje mes nesam vieni. „Ir štai Aš esu su Jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“ (Mt 28,20)

Dievas duoda jėgos, kuri padeda nugalėti mūšyje.

Kiekviena dvasinė pergalė prasideda nuo maldos! 

Ch. Stenley pamokslas „Kovokime klūpėdami“

Efeziečiams 6,10-18:Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir Jo galybės jėga. Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir, visa atlaikę, išstovėti. Tad stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos Evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėles. Pasiimkite ir išgelbėjimo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo Žodį, visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymu. Ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius.“