Šiaulių krašto evangelikai… Tokiu pavadinimu apsijungė keturios evangelikų liuteronų  (Šiaulių, Kelmės, Radviliškio ir Joniškio) ir Šiaulių evangelikų reformatų (Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas) parapijos.

Kaip ir visa  Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia  vieninteliu tikėjimo, mokymo ir išpažinimopagrindu pripažįstame kanonines Senojo Testamento ir Naujojo Testamento knygas ir, aiškindama Šventąjį Raštą (Bibliją), remiasi krikščionybės istorijoje suformuluotais tikėjimo Išpažinimais (Apaštalų, Nikėjos ir Atanaziškuoju).

Liuteroniškos teologijos pagrindą sudaro nepakeista Augsburgo konfesija, Martyno Liuterio Mažasis ir Didysis katekizmai ir kiti Santarvės knygoje (Liber Concordiae) sudėti raštai. Susipažinti su šiais raštais galite www.liuteronai.lt

Evangelikų liuteronų Bažnyčios nuostatos ir tvarka išdėstyta Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios STATUTE (2008 m.). Štai keletas jų:

  • Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčia – tai Kristaus kūno narė, ir jos ypatingas siuntimas (misija) yra skelbti Evangeliją. Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčia nuo 1968 m. birželio 18 dienos yra Pasaulinės Liuteronų Sąjungos (PLS) narė ir per tikėjimą į Jėzų Kristų siekia dvasinės bendrystės su kitomis Bažnyčiomis.
  • Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia yra savarankiška, nuo valstybės valdžios nepriklausoma religinė, sinodalinė – episkopalinė institucija, turinti juridinio asmens statusą. Jos aukščiausia institucija yra Sinodas. 

1.5. Bažnyčia, vadovaudamasi Biblijos mokymu, pripažįsta visuotinę visų tikinčiųjų kunigystę, todėl visi krikščionys yra Dievo tarnai, turintys teisę ir pareigą skelbti gelbstintį Jėzaus Kristaus Žodį, ir remdamiesi juo, raginti visus krikštytis ir priimti Šventąją Vakarienę, tačiau nė vienas tikintysis neturi imtis viešųjų Bažnyčios pareigų be Bažnyčios pašaukimo, paskyrimo, ordinacijos ir leidimo.

1.12. Bažnyčiai, Konsistorijai arba parapijai atstovauti gali šių institucijų įgaliojimą tai daryti gavę fiziniai ar juridiniai asmenys.

2.4. Parapijos vadovas (administratorius) yra parapijos išrinktas ir Konsistorijos patvirtintas dvasininkas, kuris jai vadovauja kartu su parapijiečių visuotiniame susirinkime išrinkta parapijos taryba.

3.1. Per Krikštą žmonės priimami į Jėzaus Kristaus dvasinę bendrystę (κοινωνία). Asmenys, pakrikštyti kitų krikščioniškų konfesijų Bažnyčiose, gali tapti evangelikų liuteronų parapijos nariais po katechizacijos. Apie nario priėmimą į parapiją sprendžia kunigas. Naują narį kunigas pristato parapijai.

3.2. Parapijos nariais laikomi konfirmuoti (arba suaugusių krikštu priimti, arba perėję į evangelikų liuteronų tikėjimą) asmenys, kurie dalyvauja pamaldose ir kiek galima dažniau priima Šventąją Vakarienę bei moka priklausomumo parapijai įnašą. Balsavimo teisę turi tik pilnamečiai parapijos nariai.

3.3. Parapijiečio pareigos: krikščioniškai gyventi, lankyti pamaldas, kiek galima dažniau priimti Viešpaties Malonės dovaną – Šventąją Vakarienę, aukomis bei asmenišku darbu remti parapijos veiklą, kasmet mokėti narystės įnašą, kurio dydį nustato parapijos visuotinis susirinkimas, mokėti Sinodo nustatytą įnašą į LELB struktūrinį fondą.

3.4. Krikščionių tėvų pareiga – rūpintis, kad vaikai būtų krikštijami ir krikščioniškai auklėjami, įvedami į parapijos gyvenimą, konfirmuojami. Kuriantieji šeimas, sutuokiami bažnyčioje. Jei venas iš sutuoktinių yra kitos konfesijos, tai tuokiama pagal evangelikų liuteronų bažnyčios apeigas. Mirusieji laidojami laikantis bažnyčios apeigų.

3.5. Kunigas turi teisę atsisakyti suteikti bažnytinius patarnavimus tiems, kurie sąmoningai niekina Dievo Žodį ir evangelikų liuteronų Bažnyčią. Po atgailos ir atsivertimo toks žmogus gali grįžti į parapijos gyvenimą.

4.1. Aukščiausia parapijos institucija yra visuotinis parapijos narių susirinkimas. Vykdančioji institucija – parapijos taryba, o kontroliuojanti – revizijos komisija.

9.1.5. a) Vyskupas yra Bažnyčios aukščiausiasis dvasinis ir administracinis vadovas bei Konsistorijos pirmininkas ir kunigų sielovadininkas;

Visą bažnyčios STATUTO tekstą galite rasti www.liuteronai.lt  / Tikėjimo išpažinimas

Apie evangelikų reformatų  tikėjimo pagrindus ir bažnyčios nuostatus plačiau skaitykite www.ref.lt