Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas Tas, Kuris yra davęs pažadus.
HEBRAJAMS 10, 23

Nesistenk užbėgti Dievui už akių! Kantrybės! Lauk Jo – Jis parodys tau kelią ir aprūpins suteikdamas visa, ko reikės.

Jei jau gana ilgai lauki išsipildant karščiausio širdies troškimo, kantriai laukti toliau gali būti nepaprastai sunku. Panašiai buvo ir Abraomui su Sara. Nors jie ilgus metus vylėsi susilaukti vaikelio, galiausiai Sara neiškentė ir nusprendė pati viską sutvarkyti. Ji pasiūlė Abraomui sugulti su tarnaite, vardu Hagara, kuri išnešiotų jiems vaiką.

Deja, toks Saros poelgis buvo didelė klaida, lig šiol karčiai atsirūgstanti visai žmonijai. Net ir šiandien nuolatos girdime apie Artimuosiuose Rytuose be paliovos kariaujančius Hagaros sūnaus Izmaelio ir Saros sūnaus Izaoko palikuonis (žr. Pradžios 16-17.21).

Bent jau tu nedaryk panašios klaidos. Nesistenk užbėgti Viešpačiui už akių. Kantrybė yra Šventosios Dvasios vaisius, sulaikanti tave ir padedanti ištverti, kol Tėvas įvykdys savo puikius tikslus tavo gyvenime. Jis tikrai padės tau ištverti, jei tik gręšiesi į Jį. Iš tiesų kantriai laukti labai sunku, bet tikrai verta! Todėl lauk Jo ir pasimėgauk Jo palaiminimo pilnatve.

Viešpatie, taip sunku laukti. Sustiprink mane savąja Dvasia ir padėk nukreipti žvilgsnį tik į Tave. Amen.

Jo artume… pasitikėk Dievo numatytu laiku.

Jo artume Charles F. Stanley „Jo artume… 365 mintys.
Kasdieniai skaitiniai“ 2020, Vilnius