Straipsniai

Vasario 18 d. pamaldos Šiauliuose

Latvių viešnagė Šiauliuose „…kuri moteris, turėdama dešimtį drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kol suranda? Radusi susivadina drauges bei kaimynes ir sako: ‘Džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi’. Sakau jums, šitaip džiaugiasi…

Saugok visu stiprumu savo širdį

„Saugok visu stiprumu savo širdį, nes iš jos plūsta gyvenimo versmė.“ (Pat. 4, 23)  Ką turim daryti, kad mūsų širdis būtų sveika? Vėl pažvelkim į pilį. Kartais pilį priešas puldavo atvirai, bet kartais stengėsi prie pilies prisėlinti nepastebėtas. Todėl kiekviena…

Saugok savo širdį. I dalis

Saugok savo širdį. I dalis Daugelis mūsų nori gyventi šventai. Tačiau kaip dažnai to nesugebam. Metų metais kovojam su senomis ydomis, trūkumais, įpročiais, nuodėmėmis.. vėliau nustojam siekti šventumo, susitaikom su esama padėtimi, nustojam kovoti. Į raginimus siekti šventumo numojam ranka;…

Nukryžiuokite

Nukryžiuokite Kas nori į Dangų? Kodėl? Ar ten turi būti Dievas ar nebūtinai? O kas nori, kad Danguje nebūtų jokių taisyklių ir galėtų daryti ką nori? Kas, kad ten nebūtų Dievo, kuris viską mato ir girdi? Kas nori į Dangų,…

Apie laimę

Apie laimę KAS YRA LAIMĖ? Atėjus šventėms visiems linkime laimingų naujų metų, per gimtadienius linkim laimės. Visi ieško laimės ir daro kažką, kad būtų laimingi. Psichologų (ir ne tik) teigimu, laimės troškimas yra žmogaus norų noras, varomoji jėga. Tad kas…

Vasario 18 d. pamaldos Šiauliuose

Vasario 18 d. pamaldos Šiauliuose Vasario 18 dienos pamaldos Šiauliuose, turbūt kiekvieną atvykusį į pamaldas ir praturtino, ir pradžiugino, ir pakylėjo. Kodėl? Jose dalyvavo svečiai iš Klaipėdos liuteronų bažnyčios. Merginų ansamblio giedojimas kaip nuostabi giesmių girlianda persipynė su bendru giedojimu,…

Apie atlygį

Apie atlygį „Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai Jo ieškantiems atsilygina.“ (Hebr 11, 6 b) Jūs esate Dievo pašaukti… Iš visos minios, iš pasaulio triukšmo Dievas pašaukė būtent jus. Ir ne šiaip bakstelėjo…

Įamžintas K. Kurnatausko atminimas

Lapkričio 25 d. Kelmėje buvo įamžintas kun. prof. dr.Konstantino Kurnatausko (1878-1966 m.) atminimas. Šiam iškiliam žmogui 1903 m. buvo patikėta istorinė Kelmės evangelikų reformatų parapija su filijomis Kėdainiuose, Deltuvoje ir Seirijuose. K. Kurnatauskas Kelmės reformatų evangelikų parapiją aptarnavo iki 1938…

Konstantinas Kurnatauskas ir Kelmė

Kel­mė­je su­reng­to­je Kons­tan­ti­no Kur­na­taus­ko – evan­ge­li­kų re­for­ma­tų pa­sto­riaus, 1921 me­tais įkur­tos ne­vals­ty­bi­nės mo­kyk­los ve­dė­jo-di­rek­to­riaus, vi­suo­me­ni­nin­ko at­mi­ni­mo die­no­je, prie gim­na­zi­jos ati­deng­ta at­mi­ni­mo len­ta, su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja. Pas­kai­tas skai­tė gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­jas Egi­di­jus Ūk­sas ir Arū­nas Baub­lys, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų fa­kul­te­to Teo­lo­gi­jos…

„Pasakokite apie tai savo vaikams…“ (Jl 1,3)

Mateikių kaime (Kelmės r.) birželio 16-19 dienomis jau trečią kartą vyko vaikų stovykla „Jo planas man“. Šių metų tema – „Dovydas – vyras pagal Dievo širdį“. Stovyklos organizatoriai – Šiaulių ir Kelmės ev. liuteronų parapijų entuziastai. Rengdami stovyklą, mes tampame…

Giesmių šventė Kelmėje

Nedažnai prie Kelmės evangelikų liuteronų bažnyčios išvysi visą dieną būriuojantis tokią gausybę žmonių. Birželio 13 d. čia vyko evangeliška Lietuvos giesmių šventė, surengta minint Kelmės bažnyčios fundacijos 400 metų jubiliejų. Koordinuojami Kelmės ev. liuteronų parapijos tarybos pirmininko Donato Zavadskio, kelmiškiai…

Reformacijos šventė su svečiais iš Baltarusijos

Spalio 31-ąją minima viena svarbiausių mūsų Bažnyčios švenčių – Reformacijos diena. Šiemet Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios kunigai bei parapijiečiai į bendras pamaldas šią dieną rinkosi Kelmėje. Istorinėje XVI a. statytoje bažnyčioje (dabartinis pastatas po gaisro atstatytas 1767 m., renovuotas 1992…