Straipsniai

Kunigo Gedimino Kleino Pamokslas

Kunigo Gedimino Kleino pamokslas Malonė mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Meilė Dievo Tėvo ir bendrystė Šventosios Dvasios teesie ir tepasilieka su mumis visais. Amen. (2 Kor 13,13) Apmąstysime Evangelijos pagal Matą Žodį, užrašytą 25-e skyriuje: 31 Kai ateis Žmogaus Sūnus savo…

Stovykla „Jo planas man 2020“

Stovykla „Jo planas man 2020. BĖGANTIS ŽMOGUS“ „Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą?“ (Morkaus 8,36 – 37).Aplinkui visi bėga… bėga, stengdamiesi pasiekti kokį nors tikslą. Vieni…

Stovykla „Jo planas man 2019“

Stovykla „Jo planas man 2019“ „Viešpatie, … gelbėk mane, tai būsiu išgelbėtas, nes Tu esi mano gyrius!“ (Jer 17,14). „Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio, kad mirę nuodėmėms, gyventume teisumui. “Jo žaizdomis jūs buvote išgydyti” (1 Pt…

Kunigo R. Pukio tarnystės 25-metis

„Gera dėkoti Tau, Viešpatie, ir giedoti gyrių Tavo vardui, Aukščiausiasis“ (Psalmių 92, 1). Galima klausti savęs: „Daug ar mažai yra dvidešimt penkeri metai?“ Senyvo amžiaus žmogus galbūt pasakys, kad tai tik kelio pradžia, jaunuolis – kad tai pats jėgų žydėjimas,…

Dvasinė kova (III dalis)

Dvasinė kova (III dalis) Pagrindinį krikščionio kaip kario paveikslą mes sutinkame laiško Efeziečiams 6 skyriuje. Apaštalas Paulius daug laiko praleido kalėjime. Jis labai gerai žinojo, kas yra karys (jį saugojo romėnų kariai). Kai jis rašė jaunuoliui, vardu Timotiejus, Paulius lygino…

Dvasinė kova (II dalis)

Dvasinė kova (II dalis) Įsivaizduokite, kad gaunate į gražų spalvingą popierių įvyniotą dovaną, tačiau išvynioję ją randate pasibjaurėjimą keliantį daiktą, pavyzdžiui, supuvusį bananą ar seną dantų šepetėlį. Taip prieiname prie kalbos apie šėtono strategiją. Tai, ką siūlo šėtonas, iš pirmo…

Dvasinė kova (I dalis)

Dvasinė kova (I dalis) Pamėginkite spėti, apie ką kalbasi sliekai? Tam tikra prasme kartais esam panašūs į šiuos sliekus. Kodėl? Požiūriu į dvasinį pasaulį. Mes turim ribotą realybės, kurioje gyvename suvokimą. Yra dalykų, kurie vykta dvasiniame lygmenyje ir kurių mes…

Vasario 18 d. pamaldos Šiauliuose

Latvių viešnagė Šiauliuose „…kuri moteris, turėdama dešimtį drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kol suranda? Radusi susivadina drauges bei kaimynes ir sako: ‘Džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi’. Sakau jums, šitaip džiaugiasi…

Saugok visu stiprumu savo širdį

„Saugok visu stiprumu savo širdį, nes iš jos plūsta gyvenimo versmė.“ (Pat. 4, 23)  Ką turim daryti, kad mūsų širdis būtų sveika? Vėl pažvelkim į pilį. Kartais pilį priešas puldavo atvirai, bet kartais stengėsi prie pilies prisėlinti nepastebėtas. Todėl kiekviena…

Saugok savo širdį. I dalis

Saugok savo širdį. I dalis Daugelis mūsų nori gyventi šventai. Tačiau kaip dažnai to nesugebam. Metų metais kovojam su senomis ydomis, trūkumais, įpročiais, nuodėmėmis.. vėliau nustojam siekti šventumo, susitaikom su esama padėtimi, nustojam kovoti. Į raginimus siekti šventumo numojam ranka;…

Nukryžiuokite

Nukryžiuokite Kas nori į Dangų? Kodėl? Ar ten turi būti Dievas ar nebūtinai? O kas nori, kad Danguje nebūtų jokių taisyklių ir galėtų daryti ką nori? Kas, kad ten nebūtų Dievo, kuris viską mato ir girdi? Kas nori į Dangų,…

Apie laimę

Apie laimę KAS YRA LAIMĖ? Atėjus šventėms visiems linkime laimingų naujų metų, per gimtadienius linkim laimės. Visi ieško laimės ir daro kažką, kad būtų laimingi. Psichologų (ir ne tik) teigimu, laimės troškimas yra žmogaus norų noras, varomoji jėga. Tad kas…

Vasario 18 d. pamaldos Šiauliuose

Vasario 18 d. pamaldos Šiauliuose Vasario 18 dienos pamaldos Šiauliuose, turbūt kiekvieną atvykusį į pamaldas ir praturtino, ir pradžiugino, ir pakylėjo. Kodėl? Jose dalyvavo svečiai iš Klaipėdos liuteronų bažnyčios. Merginų ansamblio giedojimas kaip nuostabi giesmių girlianda persipynė su bendru giedojimu,…

Apie atlygį

Apie atlygį „Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai Jo ieškantiems atsilygina.“ (Hebr 11, 6 b) Jūs esate Dievo pašaukti… Iš visos minios, iš pasaulio triukšmo Dievas pašaukė būtent jus. Ir ne šiaip bakstelėjo…

Įamžintas K. Kurnatausko atminimas

Lapkričio 25 d. Kelmėje buvo įamžintas kun. prof. dr.Konstantino Kurnatausko (1878-1966 m.) atminimas. Šiam iškiliam žmogui 1903 m. buvo patikėta istorinė Kelmės evangelikų reformatų parapija su filijomis Kėdainiuose, Deltuvoje ir Seirijuose. K. Kurnatauskas Kelmės reformatų evangelikų parapiją aptarnavo iki 1938…

Konstantinas Kurnatauskas ir Kelmė

Kel­mė­je su­reng­to­je Kons­tan­ti­no Kur­na­taus­ko – evan­ge­li­kų re­for­ma­tų pa­sto­riaus, 1921 me­tais įkur­tos ne­vals­ty­bi­nės mo­kyk­los ve­dė­jo-di­rek­to­riaus, vi­suo­me­ni­nin­ko at­mi­ni­mo die­no­je, prie gim­na­zi­jos ati­deng­ta at­mi­ni­mo len­ta, su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja. Pas­kai­tas skai­tė gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­jas Egi­di­jus Ūk­sas ir Arū­nas Baub­lys, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų fa­kul­te­to Teo­lo­gi­jos…

„Pasakokite apie tai savo vaikams…“ (Jl 1,3)

Mateikių kaime (Kelmės r.) birželio 16-19 dienomis jau trečią kartą vyko vaikų stovykla „Jo planas man“. Šių metų tema – „Dovydas – vyras pagal Dievo širdį“. Stovyklos organizatoriai – Šiaulių ir Kelmės ev. liuteronų parapijų entuziastai. Rengdami stovyklą, mes tampame…

Giesmių šventė Kelmėje

Nedažnai prie Kelmės evangelikų liuteronų bažnyčios išvysi visą dieną būriuojantis tokią gausybę žmonių. Birželio 13 d. čia vyko evangeliška Lietuvos giesmių šventė, surengta minint Kelmės bažnyčios fundacijos 400 metų jubiliejų. Koordinuojami Kelmės ev. liuteronų parapijos tarybos pirmininko Donato Zavadskio, kelmiškiai…

Reformacijos šventė su svečiais iš Baltarusijos

Spalio 31-ąją minima viena svarbiausių mūsų Bažnyčios švenčių – Reformacijos diena. Šiemet Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios kunigai bei parapijiečiai į bendras pamaldas šią dieną rinkosi Kelmėje. Istorinėje XVI a. statytoje bažnyčioje (dabartinis pastatas po gaisro atstatytas 1767 m., renovuotas 1992…