„Būkite šventi, nes Aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas.“ Kun. 19,2

Šiaulių krašto evangelikai

Kas naujo bažnyčioje

Image is not available
2018 m. stovykla „Jo planas man - Šventė kiekvieną dieną“

"Kelkite džiaugsmingą triukšmą Viešpačiui, visos šalys! Tarnaukite Viešpačiui su džiaugsmu, Jo akivaizdon ateikite giedodami. Žinokite, kad Viešpats yra Dievas. Jis mus sukūrė, o ne mes patys; mes esame Jo tauta ir Jo ganyklos avys. Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi. Būkite dėkingi Jam, laiminkite Jo vardą! Geras yra Viešpats; Jo gailestingumas amžinas ir Jo tiesa pasilieka kartų kartoms." (Ps 100, 1-5)

Dėkui Dievui už dar vieną stovyklą "Jo planas man" - "Šventė kiekvieną dieną": vaikus ir vadovus, pagalbininkus, savanorius ir tarnautojus, orą be lietaus, apsaugą ir palaiminimus, giesmes ir maldas, Biblijos pamokas, maistą ir žaidimus, už kiekvieną prisidėjusį savo aukomis ir viską viską, viską...

Image is not available
Latvių viešnagė Šiauliuose

Antrąjį birželio mėnesio sekmadienį (birželio 10 d.) Šiaulių parapijoje lankėsi svečiai iš Latvijos ev. liuteronų bendruomenės.

Image is not available
„Saugok su visu stiprumu savo širdį,
nes iš jos plūsta gyvenimo versmė.“
(Patarlių 4, 23)
Image is not available
Saugok savo širdį

Ką galėtų reikšti, jei mama pasakė: “Kol manęs nebus, norėčiau, kad susitvarkytum savo kambarį ir pažaistum su broliuku, tačiau svarbiausia, kad jokiems nepažįstamiems neatidarytum durų.“ Ką ji turėjo omenyje sakydama „tačiau svarbiausia“? Šios dienos eilutė mums sako, kad Dievas nori, jog mes darytume kažką, kas yra pats svarbiausias dalykas...

Image is not available
Nukryžiuokite

„Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: “Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.“ (Mk 8,34)

AnkstesnisAnkstesnis
SekantisSekantis
Slider

Dienos skaitinys

SAVO ŠIRDYSE ŠVENTINKITE DIEVĄ

„Šventai sergėkite [galima versti „šventinkite“] savo širdyse Viešpatį Kristų.“ (1 Petro 3,15)

Ką Šv. Petras nori šiais žodžiais pasakyti? Kaip mes galime Jį šventinti? Ar ne Jis turėtų mus pašventinti? Atsakyti į šiuos klausimus būtų galima taip: Viešpaties maldoje irgi sakome: „Teesie Šventas Tavo vardas“, kad Jo vardą laikytume šventu, nes Dievas jį tokiu laiko. Tokia yra Jo valia, taip nurodo ir Šv. Petras – turime Jį savo širdyje laikyti šventu. Tai reikštų, jei Dievas mums ką nors siunčia, nesvarbu, tai būtų gera ar bloga, naudinga ar žeistų, tai būtų gėda, garbė, sėkmė ar nelaimė, turėtume tai priimti ne tik kaip gerus dalykus, bet ir laikyti juos šventais tardami: „Tai tyras, brangus šventumas ir aš nesu vertas, kad jis mane paliestų“. Pranašas apie tai kalba Psalmėje (145,17): „Visi VIEŠPATIES keliai yra teisūs ir gailestingi visi jo darbai“. Kai taip Dievą šloviname ir Jo valią priimame kaip gerą, šventą ir brangią, tuomet savo širdyje šventiname Dievą.

Iš pamokslo pagal 1 Petro laišką, 1523. LW 30:103; WA 12:358

“Mano siela, šlovink VIEŠPATĮ, ir visa, kas manyje, tešlovina Jo šventąjį vardą!” (Psalmė 103,1)

Martynas Liuteris „Kasdien Tave garbinsiu“. Skaitiniai ir apmąstymai kiekvienai dienai. Sudarytojas M. D. Johnson. 2017 Tauragė

Pamaldos

Šiauliai

Kiekvieną sekmadienį 10:00 val.
Pamaldos su Šv. Vakariene.

Ketvirtąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį vyksta teminės pamaldos – „Pamaldos kitaip“.

Kelmė

Pirmąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį 13:00 val.
Pamaldos su Šv. Vakariene.

Joniškis

Joniškio kapinių šventė – ketvirtąjį liepos mėnesio sekmadienį,
liepos 22 d., 13:00 val.

Radviliškis

Trečiąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį 13:00 val.

Radviliškio kapinių šventė – trečiąjį liepos mėnesio sekmadienį,
liepos 15 d., Vismantų kapinėse, 13:00 val.