„Būkite šventi, nes Aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas.“ Kun. 19,2

Šiaulių krašto evangelikai

Svečių pamaldos

Gruodžio 16 d. pas mus svečiuosis ir dalinsis įžvalgomis į Dievo Žodį reformatų kunigas Raimondas Stankevičius.
Pamaldų pradžia 10 val. Pamaldos su Šventa Vakariene.

Slider

Kas naujo bažnyčioje

Image is not available
2018 m. stovykla „Jo planas man - Šventė kiekvieną dieną“

"Kelkite džiaugsmingą triukšmą Viešpačiui, visos šalys! Tarnaukite Viešpačiui su džiaugsmu, Jo akivaizdon ateikite giedodami. Žinokite, kad Viešpats yra Dievas. Jis mus sukūrė, o ne mes patys; mes esame Jo tauta ir Jo ganyklos avys. Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi. Būkite dėkingi Jam, laiminkite Jo vardą! Geras yra Viešpats; Jo gailestingumas amžinas ir Jo tiesa pasilieka kartų kartoms." (Ps 100, 1-5)

Dėkui Dievui už dar vieną stovyklą "Jo planas man" - "Šventė kiekvieną dieną": vaikus ir vadovus, pagalbininkus, savanorius ir tarnautojus, orą be lietaus, apsaugą ir palaiminimus, giesmes ir maldas, Biblijos pamokas, maistą ir žaidimus, už kiekvieną prisidėjusį savo aukomis ir viską viską, viską...

Image is not available
Latvių viešnagė Šiauliuose

Antrąjį birželio mėnesio sekmadienį (birželio 10 d.) Šiaulių parapijoje lankėsi svečiai iš Latvijos ev. liuteronų bendruomenės.

Image is not available
„Saugok su visu stiprumu savo širdį,
nes iš jos plūsta gyvenimo versmė.“
(Patarlių 4, 23)
Image is not available
Saugok savo širdį

Ką galėtų reikšti, jei mama pasakė: “Kol manęs nebus, norėčiau, kad susitvarkytum savo kambarį ir pažaistum su broliuku, tačiau svarbiausia, kad jokiems nepažįstamiems neatidarytum durų.“ Ką ji turėjo omenyje sakydama „tačiau svarbiausia“? Šios dienos eilutė mums sako, kad Dievas nori, jog mes darytume kažką, kas yra pats svarbiausias dalykas...

Image is not available
Nukryžiuokite

„Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: “Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.“ (Mk 8,34)

AnkstesnisAnkstesnis
SekantisSekantis
Slider

Dienos skaitinys

ŠVIESOS VAIKAI

„Kaip dieną, elkimės padoriai“. (Romiečiams 13,13)

Niekas tamsos darbų nedaro dieną, nes nenori būti sugėdintas prieš kaimynus. Visi nori atrodyti
dori. Yra posakis, jog „naktis nepažįsta gėdos“. Tai tiesa, dėl šios priežasties žmonės naktį daro tai,
dėl ko dieną raudonuojama. Dienos tyrumas skatina eiti garbingu keliu. Krikščionys turėtų gyventi
ir elgtis taip, kad nereikėtų gėdytis savo darbų, net jeigu jie matomi visam pasauliui. Mes
negyvename krikščioniškai, jeigu mūsų gyvenimas ir darbai yra tokie, jog juos reikia slėpti ir
negalima atvirai parodyti.
Koks vertingas šis raginimas užsidėti šviesos šarvus ir perspėjimas būti budriems. Ar daug yra tikrų
krikščionių, kurie nebijotų parodyti visus savo darbus dienos šviesoje? Ko vertas krikščionio
gyvenimas, jei mūsų darbai turi būti slepiami nuo kaimynų? Juk iš tikrųjų jie padėti Dievo ir Jo
angelų akivaizdoje ir bus visiems atskleisti teismo dieną. Krikščionys turi gyventi taip, kad nebijotų
parodyti savo darbų paskutiniąją dieną. Gyvenkite kaip šviesos vaikai (Efeziečiams 5,8).
Iš pamokslo pirmajam Advento sekmadieniui, 1522. WA 10/1:13

Padėk man, Viešpatie, elgtis teisingai, mylėti gėrį ir nuolankiai vaikščioti kartu su Tavimi. Amen.
Martynas Liuteris „Kasdien Tave garbinsiu“. Skaitiniai ir apmąstymai kiekvienai dienai. Sudarytojas M. D. Johnson.

2017 Tauragė

Pamaldos

Šiauliai

Kiekvieną sekmadienį 10:00 val.
Pamaldos su Šv. Vakariene.

Ketvirtąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį vyksta teminės pamaldos – „Pamaldos kitaip“.

Šventojo vakaro pamaldos gruodžio 24 d. 17:00 val. Pamaldos be Šv. Vakarienės.

Šv. Kalėdų pamaldos gruodžio 25 d. 11:00 val. Pamaldos su Šv. Vakariene.

Kelmė

Pirmąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį 13:00 val.
Pamaldos su Šv. Vakariene.

Šv. Kalėdų pamaldos gruodžio 25 d. 8:30 val. Pamaldos su Šv. Vakariene.

Joniškis

Šv. Kalėdų pamaldos gruodžio 25 d. 14:00 val. Pamaldos su Šv. Vakariene.

Radviliškis

Trečiąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį 13:00 val.

Šv. Kalėdų pamaldos gruodžio 26 d. 9:30 val. Pamaldos su Šv. Vakariene