„Būkite šventi, nes Aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas.“ Kun. 19,2

Šiaulių krašto evangelikai

Visuotinis parapijos susirinkimas

2019 m. vasario 10 d. po pamaldų, 11:30 val., vyks visuotinis rinkiminis-ataskaitinis Šiaulių ev. liuteronų parapijos susirinkimas. Prašome aktyviai dalyvauti. Susirinkimo dienotvarkėje: ataskaitos, parapijos tarybos rinkimai ir bažnyčios statybos klausimas.

Slider
Image is not available

Svečiai iš Sankt Peterburgo

„Adventas – laukimo, pasiruošimo metas, primenantis mums ir apie antrąjį Kristaus atėjimą. Nuostabu, kad gruodžio 9 dieną pamaldų metu galėjome klausytis nuostabaus kunigo Ivano Laptevo iš Sankt Peterburgo (Rusija) pamokslavimo. Ne vienas buvo jo žodžių pajudintas, paragintas susimąstyti, sustiprintas. Kunigas atvyko su komanda, kuri džiugino mus ne tik bendravimu, bet ir giesmėmis. Po pamaldų vyko nedidelis seminaras. Jam pasirinkta tema apie dvasinę kovą: žmogaus vietą šioje kovoje, dažnai pasitaikančią saviapgaulę, dvasinę ginkluotę. Seminaro pabaigoje skambėjo padrąsinantys žodžiai apie bažnyčios statymą pagal Nehemijo knygą.“

Image is not available

Dvasinė kova (III dalis). Kovokime klupėdami.

„Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir Jo galybės jėga. Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir, visa atlaikę, išstovėti. Tad stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos Evangeliją...“

Ch. Stanley pamokslo „Kovokime klupėdami“ įrašas.

Image is not available

Dvasinė kova (II dalis)

„Pasaulis šaukte šaukia, kad Dievas nereikalingas, krikščionybė nuobodi ir skirta tik silpniems, o jei labai trokšti ramybės yra patrauklioji rytų religija, joga su savo filosofija, kad žmogus viską gali pats. Apgautas šėtono žmogus dedasi visko šeimininku: mano pinigai, mano laikas, mano kūnas ir pan., pamiršdamas arba visiškai paneigdamas savo priklausomybę nuo Kūrėjo. Ir nors skamba Dievo įspėjimas: „Paleistuviai ir paleistuvės! Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu“ (Jok 4,4), daugelį žmonių, net daugelį Bažnyčios narių pasaulis nutraukia. Iš dalies dėl to, kad bijoma būti „baltomis varnomis“, baimė būti nepopuliariu draugų tarpe ar baimė kaip į tai sureaguos artimieji.“

Image is not available

Dvasinė kova (I dalis)

„...yra daugybė žmonių nepripažįstančių antgamtinės jėgos, kuri slepiasi už materijos kurią matome, manydami, kad tikėti reikia tik tuo, ką matome. Net krikščionių tarpe yra tokių, kurie tikėjimą blogio egzistavimu vadina prietarais. Yra krikščionių, kurie žino, tiki antgamtiniais dalykais, bet nesureikšmina. O apie tai, kad vyksta kažkokia kova apskritai turi supratimą tik nedaugelis krikščionių. Visi pripažįsta tai, kad Dievas yra asmuo, bet nedaugelis tiki tokio asmens kaip šėtonas egzistavimu. Visgi Biblija kalba, kad yra dvi karalystės...“

AnkstesnisAnkstesnis
SekantisSekantis
Slider

Dienos skaitinys

Vasario 16 d.

ŠVENTAS DŽIAUGSMAS

„Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė“ (Mato 5, 3).

Dievas žada aukščiausią laimę. Jo pažadas skirtas tiems, apie kuriuos mes turbūt nė nepagalvotume. Štai kam jis žada palaimą:

„Turintiems vargdienio dvasią“ – elgetoms Dievo labdaros valgykloje.

„Liūdintiems“ – anoniminiams nusidėjėliams, kuriuos vienija prisistatymo tiesa: „Sveiki, štai aš. Esu nusidėjėlis“.

„Gailestingiems“ – milijono eurų laimėtojams, savo prizu pasidalijantiems su priešais.

„Tyraširdžiams“ – gydytojams, mylintiems raupsuotus ir sugebantiems išvengti užsikrėtimo.

„Taikdariams“ – architektams, statantiems tiltus iš romėniško kryžiaus medienos.

„Persekiojamiems dėl teisumo“ – tiems, kurie žemėje eidami per pragarą sugeba žvelgti į dangų.

Štai šiam piligrimų būriui Dievas žada ypatingą palaiminimą – dangišką laimę, šventą džiaugsmą.

Max Lucado „Malonė šiai akimirkai. Įkvepiančios mintys kiekvienai metų dienai.“ 2005 Vilnius

Pamaldos

Šiauliai

Kiekvieną sekmadienį 10:00 val.
Pamaldos su Šv. Vakariene.

Ketvirtąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį – teminės pamaldos „Pamaldos kitaip“.

Kelmė

Pirmąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį 13:00 val.
Pamaldos su Šv. Vakariene.

Trečiąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį, 13:00 val. teminės pamaldos „Pamaldos kitaip“.

Joniškis

Radviliškis

Ketvirtą kiekvieno mėnesio sekmadienį 13:00 val.