„Būkite šventi, nes Aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas.“ Kun. 19,2

Šiaulių krašto evangelikai

Kas naujo bažnyčioje

Image is not available
2018 m. stovykla „Jo planas man - Šventė kiekvieną dieną“

"Kelkite džiaugsmingą triukšmą Viešpačiui, visos šalys! Tarnaukite Viešpačiui su džiaugsmu, Jo akivaizdon ateikite giedodami. Žinokite, kad Viešpats yra Dievas. Jis mus sukūrė, o ne mes patys; mes esame Jo tauta ir Jo ganyklos avys. Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi. Būkite dėkingi Jam, laiminkite Jo vardą! Geras yra Viešpats; Jo gailestingumas amžinas ir Jo tiesa pasilieka kartų kartoms." (Ps 100, 1-5)

Dėkui Dievui už dar vieną stovyklą "Jo planas man" - "Šventė kiekvieną dieną": vaikus ir vadovus, pagalbininkus, savanorius ir tarnautojus, orą be lietaus, apsaugą ir palaiminimus, giesmes ir maldas, Biblijos pamokas, maistą ir žaidimus, už kiekvieną prisidėjusį savo aukomis ir viską viską, viską...

Image is not available
Latvių viešnagė Šiauliuose

Antrąjį birželio mėnesio sekmadienį (birželio 10 d.) Šiaulių parapijoje lankėsi svečiai iš Latvijos ev. liuteronų bendruomenės.

Image is not available
„Saugok su visu stiprumu savo širdį,
nes iš jos plūsta gyvenimo versmė.“
(Patarlių 4, 23)
Image is not available
Saugok savo širdį

Ką galėtų reikšti, jei mama pasakė: “Kol manęs nebus, norėčiau, kad susitvarkytum savo kambarį ir pažaistum su broliuku, tačiau svarbiausia, kad jokiems nepažįstamiems neatidarytum durų.“ Ką ji turėjo omenyje sakydama „tačiau svarbiausia“? Šios dienos eilutė mums sako, kad Dievas nori, jog mes darytume kažką, kas yra pats svarbiausias dalykas...

Image is not available
Nukryžiuokite

„Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: “Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.“ (Mk 8,34)

AnkstesnisAnkstesnis
SekantisSekantis
Slider

Dienos skaitinys

KAD ATVESTUME NUSIDĖJĖLĮ Į DANGŲ

„Valdyk Tave supančius priešus!“ (Psalmė 110,2)

„Ne tarp draugų, ne tarp rožių ir lelijų, bet tarp erškėčių ir priešų padėjau tavo lazdą“. Tai reikštų, kad visi norintys tarnauti Dievui ir sekti Kristų, turi patirti daug nusivylimų bei apmaudo, kaip pats Kristus teigia: „Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia“ (Jono 16,33). Dievo nustatyta gyventi priešų apsuptyje. Nekenčiantis nepateks į Kristaus karalystę. Kiekvienam norėtųsi būti tik tarp draugų, sėdėti tarp lelijų ir rožių, gyventi su šventaisiais, o ne tarp blogųjų.

O, jūs piktžodžiautojai ir Kristaus išdavikai! Jeigu Kristus būtų elgęsis kaip jūs, kas bebūtų išgelbėtas? Jis išsėmė Savo dieviškumą, tikėjimą, išmintį trokšdamas būti su nusidėjėliais, kad juos pripildytų. Jis pasirinko juos, nepasilikdamas vien tik su dvasingaisiais, pamaldžiaisiais ir teisiaisiais. O kaip elgiatės jūs? Jūs elgiatės visiškai priešingai. Nenorite nešti brolio nuodėmės, džiaugdamiesi savo išteisinimu ir išmintimi, kada Kristus išdalijo savo teisingumą ir išmintį prisiimdamas kitų nuodėmes ir naštą. Štai kaip jūs ištikimai sekate Kristų!

Dievo vaikai nevengia nuodėmingųjų, jie verčiau ieško būdų, kaip galėtų šiems padėti. Jie netrokšta į dangų patekti vieni, jeigu įmanoma, su savimi kartu jie stengiasi atsivesti ir didžiausią nusidėjėlį.

Iš pamokslo pagal Psalmė 110, 1518 m. WA 1:696

Dieve, leisk man būti šviesa pražuvusiems ir neturintiems vilties, kad Tavo malonė atneštų išvadavimą ten, kur matoma tik neviltis. Amen.

Martynas Liuteris „Kasdien Tave garbinsiu“. Skaitiniai ir apmąstymai kiekvienai dienai. Sudarytojas M. D. Johnson. 2017 Tauragė

Pamaldos

Šiauliai

Kiekvieną sekmadienį 10:00 val.
Pamaldos su Šv. Vakariene.

Ketvirtąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį vyksta teminės pamaldos – „Pamaldos kitaip“.

Kelmė

Pirmąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį 13:00 val.
Pamaldos su Šv. Vakariene.

Joniškis

Joniškio kapinių šventė – ketvirtąjį liepos mėnesio sekmadienį,
liepos 22 d., 13:00 val.

Radviliškis

Trečiąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį 13:00 val.

Radviliškio kapinių šventė – trečiąjį liepos mėnesio sekmadienį,
liepos 15 d., Vismantų kapinėse, 13:00 val.