„Būkite šventi, nes Aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas.“ Kun. 19,2

Šiaulių krašto evangelikai

Svečių pamaldos

Gruodžio 16 d. pas mus svečiuosis ir dalinsis įžvalgomis į Dievo Žodį reformatų kunigas Raimondas Stankevičius.
Pamaldų pradžia 10 val. Pamaldos su Šventa Vakariene.

Slider

Kas naujo bažnyčioje

Image is not available
2018 m. stovykla „Jo planas man - Šventė kiekvieną dieną“

"Kelkite džiaugsmingą triukšmą Viešpačiui, visos šalys! Tarnaukite Viešpačiui su džiaugsmu, Jo akivaizdon ateikite giedodami. Žinokite, kad Viešpats yra Dievas. Jis mus sukūrė, o ne mes patys; mes esame Jo tauta ir Jo ganyklos avys. Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi. Būkite dėkingi Jam, laiminkite Jo vardą! Geras yra Viešpats; Jo gailestingumas amžinas ir Jo tiesa pasilieka kartų kartoms." (Ps 100, 1-5)

Dėkui Dievui už dar vieną stovyklą "Jo planas man" - "Šventė kiekvieną dieną": vaikus ir vadovus, pagalbininkus, savanorius ir tarnautojus, orą be lietaus, apsaugą ir palaiminimus, giesmes ir maldas, Biblijos pamokas, maistą ir žaidimus, už kiekvieną prisidėjusį savo aukomis ir viską viską, viską...

Image is not available
Latvių viešnagė Šiauliuose

Antrąjį birželio mėnesio sekmadienį (birželio 10 d.) Šiaulių parapijoje lankėsi svečiai iš Latvijos ev. liuteronų bendruomenės.

Image is not available
„Saugok su visu stiprumu savo širdį,
nes iš jos plūsta gyvenimo versmė.“
(Patarlių 4, 23)
Image is not available
Saugok savo širdį

Ką galėtų reikšti, jei mama pasakė: “Kol manęs nebus, norėčiau, kad susitvarkytum savo kambarį ir pažaistum su broliuku, tačiau svarbiausia, kad jokiems nepažįstamiems neatidarytum durų.“ Ką ji turėjo omenyje sakydama „tačiau svarbiausia“? Šios dienos eilutė mums sako, kad Dievas nori, jog mes darytume kažką, kas yra pats svarbiausias dalykas...

Image is not available
Nukryžiuokite

„Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: “Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.“ (Mk 8,34)

AnkstesnisAnkstesnis
SekantisSekantis
Slider

Dienos skaitinys

EIKIME, PASITIKIME JĮ

„Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti.“ (Luko 12,35)

Kai išsiruošite į kelionę, ilgus plačius rūbus palikite namie. Apranga turi būti patogi kelionei, nes
Jėzus perspėja būti pasirengusiems, rankose laikyti uždegtas žvakes, būti sumaniems ir budriems,
nes dėl nieko negalima jaustis tikriems. Kiekvienus namus aplanko mirtis, tačiau jos apsilankymo
valanda nežinoma. Dirbkite taip, tarsi ketintumėte gyventi amžinai, tačiau suprasdami, kad galite
mirti bet kurią valandą. Privalote budėti laukdami jaunikio – Kristaus, tokia yra tikroji Jėzaus
žodžių „Tebūnie jūsų strėnos sujuostos“ reikšmė. Šis pamokymas liūdina ir kviečia atgailai. Deja,
niekas nebus taip gerai pasiruošęs, kad pasitiktų Viešpaties dieną džiaugsminga širdimi. Mes per
stipriai mylime savo nedorą priešą – kūną, tad nenorime mirti.
Jeigu abejojate, ar tinkamai esate pasirengę kelionei, šaukitės savo Dievo ir Jis jums viską atleis.
Tačiau Dievas neatleis niekinantiems Jo žodį ir pasikliaujantiems tik savimi. Šiems Jis suskaičiuos
visas jų blogybes. Dievas gali pateisinti silpnumą, tačiau nedorumo ir paniekos Jis negali ištverti.
Kiekvienas teišpažįsta savo nedorus polinkius Dievui ir teprašo pagalbos, kad Dievas atleistų bei
maloningai padėtų pasirengti kelionei.

Iš 1537 m. pamokslo. WA 45:384ff

Suteik, Viešpatie Dieve, tinkamą supratimą apie mano laikinumą ir tvirtą pasitikėjimą Tavo amžina

meile. Amen

Martynas Liuteris „Kasdien Tave garbinsiu“. Skaitiniai ir apmąstymai kiekvienai dienai. Sudarytojas M. D. Johnson.

2017 Tauragė

Pamaldos

Šiauliai

Kiekvieną sekmadienį 10:00 val.
Pamaldos su Šv. Vakariene.

Ketvirtąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį vyksta teminės pamaldos – „Pamaldos kitaip“.

Šventojo vakaro pamaldos gruodžio 24 d. 17:00 val. Pamaldos be Šv. Vakarienės.

Šv. Kalėdų pamaldos gruodžio 25 d. 11:00 val. Pamaldos su Šv. Vakariene.

Kelmė

Pirmąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį 13:00 val.
Pamaldos su Šv. Vakariene.

Šv. Kalėdų pamaldos gruodžio 25 d. 8:30 val. Pamaldos su Šv. Vakariene.

Joniškis

Šv. Kalėdų pamaldos gruodžio 25 d. 14:00 val. Pamaldos su Šv. Vakariene.

Radviliškis

Trečiąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį 13:00 val.

Šv. Kalėdų pamaldos gruodžio 26 d. 9:30 val. Pamaldos su Šv. Vakariene