„Būkite šventi, nes Aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas.“ Kun. 19,2

Šiaulių krašto evangelikai

Kas naujo bažnyčioje

Image is not available
2018 m. stovykla „Jo planas man - Šventė kiekvieną dieną“

"Kelkite džiaugsmingą triukšmą Viešpačiui, visos šalys! Tarnaukite Viešpačiui su džiaugsmu, Jo akivaizdon ateikite giedodami. Žinokite, kad Viešpats yra Dievas. Jis mus sukūrė, o ne mes patys; mes esame Jo tauta ir Jo ganyklos avys. Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi. Būkite dėkingi Jam, laiminkite Jo vardą! Geras yra Viešpats; Jo gailestingumas amžinas ir Jo tiesa pasilieka kartų kartoms." (Ps 100, 1-5)

Dėkui Dievui už dar vieną stovyklą "Jo planas man" - "Šventė kiekvieną dieną": vaikus ir vadovus, pagalbininkus, savanorius ir tarnautojus, orą be lietaus, apsaugą ir palaiminimus, giesmes ir maldas, Biblijos pamokas, maistą ir žaidimus, už kiekvieną prisidėjusį savo aukomis ir viską viską, viską...

Image is not available
Latvių viešnagė Šiauliuose

Antrąjį birželio mėnesio sekmadienį (birželio 10 d.) Šiaulių parapijoje lankėsi svečiai iš Latvijos ev. liuteronų bendruomenės.

Image is not available
„Saugok su visu stiprumu savo širdį,
nes iš jos plūsta gyvenimo versmė.“
(Patarlių 4, 23)
Image is not available
Saugok savo širdį

Ką galėtų reikšti, jei mama pasakė: “Kol manęs nebus, norėčiau, kad susitvarkytum savo kambarį ir pažaistum su broliuku, tačiau svarbiausia, kad jokiems nepažįstamiems neatidarytum durų.“ Ką ji turėjo omenyje sakydama „tačiau svarbiausia“? Šios dienos eilutė mums sako, kad Dievas nori, jog mes darytume kažką, kas yra pats svarbiausias dalykas...

Image is not available
Nukryžiuokite

„Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: “Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.“ (Mk 8,34)

AnkstesnisAnkstesnis
SekantisSekantis
Slider

Dienos skaitinys

DVASIOS VIENYBĖ SAKRAMENTE

„Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas, nes mes visi dalijamės viena duona.“              (1 Korintiečiams 10,17)

Sakramento priėmimas duonoje ir vyne reiškia bendrystės ženklą, susivienijimą su Kristumi bei visais šventaisiais.

Kaip duona kepama iš daugybės grūdų, sumaltų ir sumaišytų, kaip iš tešlos suformuojamas duonos kepalas, kuriame kiekvienas grūdas praranda savo pavidalą ir kūną, o gautas kepinys vadinamas duona. Taip pat kaip vyno lašeliai praranda savo pavidalą, tapdami vyno taure ir gėrimu – taip turi įvykti ir su mumis, jeigu sakramentą priimame teisingai. Kristus su visais šventaisiais iš meilės prisiima mūsų pavidalą, kartu kovoja prieš nuodėmę, mirtį, velnią ir visa, kas bloga. Tai mums įžiebia tokią meilę, jog mes prisiimame Jo pavidalą, pasikliaujame Jo teisumu, gyvenimu ir palaiminimu. Per Jo palaiminimų ir mūsų blogybių pasikeitimą tampame viena duona, vientisu kepalu, vienu kūnu, vienu gėrimu ir visa tampa bendra. Tai didingas sakramentas. Šv. Paulius teigia, kad Kristus ir bažnyčia yra vienas kūnas. Per tą pačią meilę mes pakeičiami, prisiimame sau visų krikščionių negalias ir silpnumus, jų pavidalą ir poreikius, o tai, kas mumyse gera – perduodame jiems, kad kitiems būtume naudingi. Tokia yra tikroji bendrystė ir sakramento reikšmė.

„Apie Kristaus kūno sakramentą“, 1519 m. LW 35:58; WA 2:743

Viešpatie, kada tik laužome duoną, džiaugiamės bendryste su kitais ir su Tavimi. Amen.

Martynas Liuteris „Kasdien Tave garbinsiu“. Skaitiniai ir apmąstymai kiekvienai dienai. Sudarytojas M. D. Johnson. 2017 Tauragė

Pamaldos

Šiauliai

Kiekvieną sekmadienį 10:00 val.
Pamaldos su Šv. Vakariene.

Ketvirtąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį vyksta teminės pamaldos – „Pamaldos kitaip“.

Kelmė

Pirmąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį 13:00 val.
Pamaldos su Šv. Vakariene.

Joniškis

Joniškio kapinių šventė – ketvirtąjį liepos mėnesio sekmadienį,
liepos 22 d., 13:00 val.

Radviliškis

Trečiąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį 13:00 val.

Radviliškio kapinių šventė – trečiąjį liepos mėnesio sekmadienį,
liepos 15 d., Vismantų kapinėse, 13:00 val.